Privacybeleid

De volgende verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van de website hlash-rainer.de (hierna “website”). Wij hechten veel belang aan gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om u het bovengenoemde portaal aan te kunnen bieden. In deze verklaring wordt beschreven hoe en met welk doel uw gegevens worden verzameld en gebruikt en welke keuzes u heeft in verband met persoonsgegevens. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

1 verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG is:

Andreas Rainer
HLash & Rainer GmbH
Welserstrae 10 E
D-51149 Keulen

Contactpersoon:

Telefoon:
+49 (0) 22 03 / 92 29 70
+49 (0) 22 32 / 99 33 112

Fax:
+49 (0) 22 03 / 92 29 75

E-mail: info@hlash-rainer.de

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming, geheel of met betrekking tot individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan de bovengenoemde verantwoordelijke instantie.

U kunt dit privacybeleid op elk moment opslaan en afdrukken.

2 Algemeen gebruik van de website

2.1 Toegang tot gegevens

We verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt. We verzamelen automatisch informatie over uw gebruiksgedrag en uw interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot ons online aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam en URL van het opgehaalde bestand, datum en tijd van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvol ophalen (HTTP-responscode), browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzende URL (dwz de eerder bezochte pagina ), IP-adres en de aanvragende provider.

We gebruiken deze loggegevens zonder deze persoonlijk aan u toe te wijzen of anderszins te profileren voor statistische evaluaties met het oog op de werking, beveiliging en optimalisatie van ons online aanbod, maar ook om het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en de omvang en type gebruik van onze website en diensten, evenals voor factureringsdoeleinden om het aantal klikken te meten dat is ontvangen van samenwerkingspartners. Deze informatie stelt ons in staat om gepersonaliseerde en locatiegebaseerde inhoud te bieden en om verkeer te analyseren, problemen op te lossen en onze diensten te verbeteren. Wij behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf in te zien als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. We slaan IP-adressen voor een beperkte tijd op in de logbestanden als dit vereist is voor beveiligingsdoeleinden of noodzakelijk is voor het leveren van diensten of het afrekenen van een dienst, bijv. als u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Nadat het bestelproces is geannuleerd of nadat de betaling is ontvangen, verwijderen we het IP-adres als dit niet langer nodig is voor veiligheidsdoeleinden. Ook slaan we IP-adressen op als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. We slaan ook de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijvoorbeeld bij het registreren, inloggen, klikken op links, enz.).

2.2 E-mailcontact

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), slaan wij uw gegevens op voor het verwerken van het verzoek en voor het geval er vervolgvragen rijzen. Verdere persoonsgegevens bewaren en gebruiken wij alleen als u hiermee instemt of als dit zonder bijzondere toestemming wettelijk is toegestaan.

2.3 Rechtsgrond en bewaartermijn

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen is Art 6 (1) (f) AVG. Onze belangen bij gegevensverwerking zijn in het bijzonder om de werking en veiligheid van de website te waarborgen, de manier waarop bezoekers de website gebruiken te bestuderen en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Tenzij specifiek vermeld, bewaren we persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.

3 Uw rechten als persoon die wordt beïnvloed door gegevensverwerking

Volgens de toepasselijke wetgeving heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve uw verzoek per e-mail of per post te sturen, met duidelijke identificatie, naar het adres vermeld in punt 1.

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

3.1 Recht op bevestiging en informatie

U hebt te allen tijde het recht om van ons een bevestiging te krijgen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om van ons gratis informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, samen met een kopie van deze gegevens. Verder heb je het recht om o de volgende informatie:

 1. de doeleinden van de verwerking.
 2. de categorieën van verwerkte persoonsgegevens.
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties.
 4. indien mogelijk de termijn gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen.
 5. het bestaan ​​van een recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens of om bezwaar te maken tegen verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 6. het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 7. indien de persoonlijke gegevens niet van u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
 8. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de AVG in verband met de doorgifte.

3.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht om te verzoeken dat wij eventuele onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zonder onnodige vertraging corrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring.

3.3 Recht op uitwissing (“recht om te worden vergeten”)

U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wissen, en wij zijn verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 2. u trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd volgens punt (a) van artikel 6(1) AVG of punt (a) van artikel 9,(2) AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. /li>
 4. u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 AVG.
 5. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 6. de persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder het recht van de Unie of de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen.
 7. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Als we de persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en we zijn verplicht om deze te wissen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, zullen we redelijke stappen ondernemen, inclusief technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonlijke gegevens verwerken die u hebt aangevraagd, op de hoogte te stellen. ze wissen alle links naar, of kopieën of replicaties van, die persoonlijke gegevens.

3.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van ons te verkrijgen, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 3. we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u had de gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of
 4. u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

3.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en u hebt het recht om die gegevens ongehinderd van ons over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig punt (a) van artikel 6(1) AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2 AVG of op een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6(1) AVG; en
 2. de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van paragraaf 1 heeft u het recht om de persoonlijke gegevens rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden, indien technisch haalbaar.

3.6 Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie op, te allen tijde op verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1, AVG, inclusief profilering op basis van die bepalingen. We zullen de persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u voor dergelijke marketing, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, hebt u, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

3.7 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft.

3.8 Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

3.9 Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij één enkele toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens onwettig is.

4 Gegevensbeveiliging

We stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.

Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestellingen als voor de klantenlogin. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer), maar we willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om uw gegevens te beschermen, hanteren wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, die wij voortdurend aanpassen aan de stand van de techniek.

We kunnen ook niet garanderen dat onze service op bepaalde tijden beschikbaar zal zijn; storingen, onderbrekingen of storingen kunnen niet worden uitgesloten. Van de servers die we gebruiken wordt regelmatig een zorgvuldige back-up gemaakt.

5 Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde persoonsgegevens vindt niet plaats.

6 Openbaarmaking van gegevens aan derden, geen gegevensoverdracht naar niet-EU-landen.

In principe gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen binnen ons bedrijf.

Indien en voor zover wij derden betrekken bij de uitvoering van overeenkomsten (zoals logistieke dienstverleners), ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de bijbehorende dienst.

In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden (“verwerking in opdracht”), verplichten we opdrachtverwerkers contractueel om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

Gegevensoverdracht naar entiteiten of personen buiten de EU vindt niet plaats en is niet gepland.